1. ÜLDSÄTTED

1.1. Vaimse Tervise Keskus („VTK“) tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused („Üldtingimused“) sätestavad VTK ning teenuse saaja („Kliendi“) õigused, kohustused ja vastutuse kliendile VTK tervishoiuteenuse („Teenus“) osutamisel.

1.2. Teenuse osutamise lepingu moodustavad üldtingimused, patsiendiga eraldi suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tingimused ning lisaks eeltoodule reguleerivad Kliendi ja VTK vahelisi suhteid asjakohased Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktid (sh võlaõigusseadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravikindlustuse seadus, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus).

2. TEENUSE OSUTAMISE LEPINGU SÕLMIMINE, LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

2.1. Teenuse osutamise leping loetakse VTK ja Kliendi vahel sõlmituks kui Klient broneerib Teenuse osutamise aja VTK-s või broneeringu puudumisel teenuse osutamise alustamisega.

2.2. VTK võib lepingu sõlmimisest keelduda, kui see ei ole Kliendi tervise seisukohast vajalik või näidustatud.

2.3. Teenuse osutamise leping lõppeb teenuse osutamise lõppemisega, teenuse osutamise ülevõtmisega teise teenuse osutaja poolt, Kliendi surmaga või lepingu ülesütlemisega.

2.4. Klient võib teenuse osutamise lepingu igal ajal põhjust avaldamata üles öelda.

2.5. VTK võib lepingu üles öelda üksnes mõjuval põhjusel, kui kõiki asjaolusid arvestades ei ole võimalik teenuse osutamist jätkata. VTK peab vajaduse korral juhendama Klienti teenuse saamiseks mujalt.

3. TEENUSE OSUTAMISE AJA BRONEERIMINE, BRONEERINGU MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

3.1. Teenuse osutamise aega broneeritakse koha peal, kodulehe broneerimissüsteemis, e-posti teel või telefonitsi.

3.2. Kliendil on õigus broneeringut muuta või tühistada teavitades sellest VTK-d vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust endale sobiliku sidekanali abil (telefon, e-post, sotsiaalmeedia jne). 

3.3. Kui Klient ei ilmu kokkulepitud ajal vastuvõtule ja ei ole teavitanud VTK-d vastuvõtule jõudmisest, kohustub Klient tasuma vastuvõtu tasu vastavalt VTK hinnakirjale.

3.4. VTK-l on õigus muuta teenuse osutamise aega juhul, kui töökorraldusliku probleemi tõttu ei ole teenuse osutamine kokkulepitud ajal võimalik. 

3.5. VTK võib teenuse broneeringut muuta või tühistada, kui Kliendi seisundit arvestades pole teenuse osutamine võimalik. 

3.6. VTK võib teenuse broneeringut muuta või tühistada, kui Klient hilineb kokkulepitud ajal teenuse osutamisele. 

3.7. VTK teavitab Klienti teenuse osutamise aja muutmisest esimesel võimalusel ning pakub välja uue aja niipea, kui see on võimalik.

4.  VAIMSE TERVISE KESKUSE KOHUSTUSED 

4.1. VTK on kohustatud järgima teenuse osutamise lepingute puhul kehtiva võlaõigusseaduse 41. peatükis sätestatut. 

4.2. VTK on kohustatud osutama Kliendile kvaliteetset ja soovitud teenust.

4.3. VTK on kohustatud teenust osutama eesti keeles. VTK ja Kliendi omavahelisel kokkuleppel võib teenust osutada ka mõnes muus keeles.

4.4. VTK on kohustatud teavitama Klienti tema tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, pakutava teenuse olemusest, teenuse osutamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja tagajärgedest. 

4.5 VTK on kohustatud dokumenteerima teenuse osutamise vastavalt kehtivatele nõuetele.

4.6. VTK on kohustatud hoidma saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku ja terviseseisundi kohta. 

5.  VAIMSE TERVISE KESKUSE ÕIGUSED 

5.1. VTK- l on õigus lõpetada teenuse osutamine Kliendile, kes on üldtingimusi oluliselt rikkunud.

5.2. VTK- on õigus keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega Klientidele.

5.3. VTK-l on õigus jätta asendamata või määramata uued vastuvõtuajad, kui Klient ei ole teavitanud oma mittetulemisest.

5.4. VTK-l on õigus hilinemise korral osutada vastuvõtt Kliendile osalises mahus või keelduda teenuse osutamisest kui selle osutamine ei ole enam ajaliselt võimalik.

5.5. VTK- l on õigus teavitada üldtingimuste rikkumise ja teenuse lõpetamise korral teenuse tellijat, kui selleks on mõni teine asutus.

5.6. VTK-l on õigus teenuste eest küsida ettemaksu.

6. KLIENDI KOHUSTUSED 

6.1. Klient on kohustatud ilmuma vastuvõtule kokkulepitud ajal.

6.2. Klient on kohustatud avaldama VTK-le tõeselt ja oma arusaamise kohaselt kõik teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud.

6.3. Klient on kohustatud täitma VTK poolt antud juhiseid, mida VTK teenuse osutamiseks vajab.

6.4. Klient kohustub järgima VTK kodukorda ning muid kliendile teatavaks tehtud eeskirju ja nõudeid.

6.5. Klient on kohustatud esimesel võimalusel teavitama VTK oma kontaktandmete muutumisest. Kui klient ei ole teavitanud enda muutunud kontaktandmetest, siis VTK ei vastuta info kohalejõudmise eest.

7. KLIENDI ÕIGUSED 

7.1. Kliendil on õigus saada vajadustele vastavat teenust

7.2. Kliendil on õigus saada pakutavate teenuste kohta vajalikku ja tõest infot.

7.3. Kliendil on õigus saada nõu ja abi kui tema õigusi on rikutud.

8. TEENUSE EEST TASUMINE

8.1. Klient kohustub tasuma talle osutatud tervishoiuteenuse eest VTK kehtivale hinnakirjale, v.a kui tasumise kohustuse võtab üle Haigekassa või muu isik.

8.2. Kehtiv teenuste hinnakiri on avaldatud VTK kodulehel www.vaimsetervisekeskus.ee/hinnakiri

8.3. Teenuse eest tasub klient 100% ettemaksu broneeringu tegemise ajal. 

8.4. Juhul kui klient ei saa vastuvõtule tulla ning on 24h ette teatanud oma mitte tulemisest, siis kohustub VTK kliendile pakkuma uut aega või tagastama kliendile ettemaksu summa kolme tööpäeva jooksul. 

8.5. Hilisemal etteteatamisel kui 24h tagastab VTK kliendile teenuse hinnast 50%. Mitteilmumisel teenusele pole VTK kohustatud kliendile tagastama teenuse eest tasutud summat.

9. ISIKUANDMETE KAITSE JA PRIVAATSUS 

9.1. VTK kaitseb ja hoiab saladuses talle avaldatud isiklikku informatsiooni, dokumenteerib sellest ainult asjakohase ning ei avalda saadud informatsiooni ilma Kliendi nõusolekuta.

9.2. Saladuse hoidmise kohustuse täitmisest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmise korral või Klient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.

9.3. Infot vastuvõtul või teraapias käimise kohta tuleb VTK-l anda, kui vastava ametliku järelpärimise teeb politsei.

9.4. VTK töötleb isikuandmeid, sealhulgas Kliendi terviseandmeid teenuse osutamiseks ja muude teenuse osutamiseks õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

10. VASTUTUS

10.1 Klient mõistab, et Teenust on võimalik kvaliteetselt osutada juhul, kui ta osaleb aktiivselt Teenuse osutamisel ning täidab VTK töötajate poolt antud juhiseid. 

10.2. Klient mõistab, et VTK ei suuda tagada Teenuse edukust ega seda, et Teenuse osutamise tulemus vastab täielikult Kliendi ootustele.

10.3. VTK ei saa lubada Kliendi paranemist. 

11. ÕIGUSED INTELLEKTUAALSE TEGEVUSE TULEMUSTELE 

11.1. Teenuse ainuõigused kuuluvad VTK-le.

11.2. Kliendil ei teki teenuste kasutamisel mingeid intellektuaalseid õigusi, välja arvatud käesolevas lepingus sõnaselgelt sätestatud juhtudel. 

11.3. Kõik teenuse ja selle komponentide intellektuaalsed ja muud kohaldatavad õigused kuuluvad VTK-le. 

11.4. Kliendil on keelatud intellektuaalse tegevuse tulemusi kas täielikult või osaliselt kopeerida, reprodutseerida, muuta, töödelda, kuvada, levitada, avaldada, üle kanda, müüa või muul viisil kasutada ilma teenusepakkuja eelneva ja selgesõnalise loata. Välja arvatud juhtudel, kui VTK esindaja on sõnaselgelt väljendanud nõusolekut intellektuaalse tegevuse tulemuse vabaks kasutamiseks mis tahes isiku poolt.

11.5. Teenuse igasugune kasutamine, välja arvatud käesoleva lepinguga sõnaselgelt lubatud juhtudel, on Kasutaja jaoks keelatud ja seda loetakse Lepingu tingimuste rikkumiseks.

12. VÄÄRAMATU JÕU ASJAOLUD (VÄÄRAMATU JÕUD)

12.1. Pooled vabanevad vastutusest käesolevast lepingust tulenevate kohustuste osalise või täieliku täitmata jätmise eest, kui see muutus võimatuks vääramatu jõu tõttu, mis tekkis pärast Lepingu sõlmimist erakorraliste sündmuste tagajärjel, sealhulgas järgmistel asjaoludel (kuid mitte ainult nendega):

12.1.1. sõda, sõjategevus (olenemata sellest, kas sõda kuulutatakse välja või mitte), invasioon, ootamatu sõjaline rünnak, vaenlase armee, riigi või vaenlase tegevus;

12.1.2. mäss, mäss seadusliku võimu vastu, kodanikurahutus, rahutused, ülestõus, organiseeritud relvastatud vastupanu valitsuse vastu, sõjaväeline riigipööre, kodusõda, õppused terrorirünnakute ärahoidmiseks, rahutused rahvarohketes kohtades;

12.1.3. üleujutus, tulekahju, süütamine, maavärin, torm, pikselöök, varing (maalihe) või muud jumalateod;

12.1.4. epideemia, haigus, surm, haarang, sabotaaž, kuritegevus, plahvatus, mis tahes laadi terroriaktid;

12.1.5. Lepingu täitmist takistavate riigi- või munitsipaalasutuste ja haldusasutuste aktide vastuvõtmine;

12.1.6. tehniline rike avalikus kasutuses olevates telekommunikatsiooni- ja/või elektrivõrkudes, pahatahtlike programmide tegevus, samuti kolmandate isikute ebaaus tegevus, mis väljendub tegevustes, mille eesmärk on tarkvarale volitamata juurdepääs ja/või selle keelamine. ja/või riistvarakompleksist või muu sellise sündmuse toimumisest.

12.2. Vääramatu jõu sündmusest mõjutatud Pool peab esimesel võimalusel teavitama teist Poolt kirjalikult kolme (3) tööpäeva jooksul, esitades pädeva riigi- või ametiasutuse poolt väljastatud kinnituse vääramatu jõu sündmuse olemasolu kohta.

12.3. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb poolte käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg võrdeliselt vääramatu jõu asjaolude kestusega.

12.4. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad kauem kui üks (1) kuu, on kummalgi poolel õigus keelduda käesolevast lepingust tulenevate kohustuste edasisest täitmisest, tingimusel et teisele Poolele hüvitatakse tegelikult tehtud kulutused.

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimusi reguleeritakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

13.2. Kõik Lepingust või sellega seotud vaidlused ja erimeelsused lahendatakse võimalusel pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui pooled kokkuleppele ei jõua, arutatakse vaidlusi kehtivate õigusaktidega ettenähtud viisil Harju Maakohtus. Pretensioonimenetluse järgimine vaidluste lahendamisel on Pooltele kohustuslik, samas kui pretensioonile vastamine ei tohiks ületada 14 (neljateist) kalendripäeva alates selle kättesaamisest.

13.3. Leping jõustub hetkest, mil Klient broneerib Teenuseks aja ning kehtib kuni Poolte kohustuste täieliku täitmiseni.